• Таджикский
  • Руский
  • Английский
Факултетҳо
There are no translations available.

Номгӯи

мавзӯъҳои корҳои курсии кафедраи филологияи забони англисӣ барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси забони англисӣ-омӯзгорӣ дар соли таҳсили 2018-2019

 

1. Хусусиятҳи синтаксисии исм дар забони англисӣ дар муқоиса бо забони тоҷикӣ.

2. Хусусиятҳои морфологи ва синтаксисии сифат дар забони англисӣ.

3.Истифодабарии артиклҳо дар забони англисӣ ва муродифи он дар тоҷики.

4. Гурӯҳбандии сифатҳои забони англисӣ, сифатҳои аслӣ ва нисбӣ.

5. Сохтори дараҷаҳои сифат дар забони англисӣ дар муқоиса бо забони тоҷикӣ.

6. Гуруҳбандии ҷонишинҳо дар забони англисӣ ва тафовути он дар забони тоҷикӣ

7. Хусусиятҳои морфологи ва синтаксисии феъл дар забони англисӣ.

8. Фаълҳои модали дар забони англисӣ ва хусусиятҳои онҳо.

9. Сифати феъли дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

10. Феълҳои ёвар дар забони англисӣ ва тасрифи онҳо дар замон.

11. Хусусиятҳои морфологи ва синтаксисии зарф дар забони англисӣ.

12. Усулҳои таълими пешоянд ва пасояндҳои забони англисӣ ва хусусиятҳои онҳо дар муқоиса бо забони модарӣ.

13. Гурӯҳбанди ва хусусиятҳои пайвандак дар забони англисӣ.

14. Сохтори ҷумла дар забони англисӣ ва хусусиятҳои он.

15. Сараъзо ва аъзоҳои пайрави ҷумла дар забони англисӣ бо тафовут бо забони модарӣ.

16. Артиклҳои забони англисӣ ва мавқеъи онҳо дар сохтори грамматикии матн.

17. Истимоъ ҳамчун усули баланд бардоштани савияи дониши забонии донишҷӯёни зинаи ибтидоӣ.

18. Истифодаи матн барои назорати малакаҳои истимоъ дар донишҷӯёни факултети забонҳои хориҷӣ.

19. Намудҳои нутқи диалогӣ ва хусусиятҳои лингвистикии он.

20. Таъсири усули лоиҳасозӣ дар ҳавасманд намудани донишҷӯёни зинаи аввали таълими забони англисӣ.

21. Истифодаи саволномаҳо дар имтиҳони шифоҳӣ бо мақсади муайян намудани салоҳияти коммуникативии донишҷӯёни курсҳои болоӣ.

22. Мураттаб намудани воситаҳои таълимии электронӣ барои донишҷӯёни ихтисоси филологӣ дар мавзӯи «Замонҳои феъли забони англисӣ»

23. Усулҳои таълими воҳидҳои фразеологӣ дар ҳинни кор бо матнҳои таълимӣ.

24. Партфолиёи забонӣ ҳамчун олоти инкишофдиҳии салоҳияти коммуникативӣ дар зинаи аввали омӯзиши забони англисӣ.

25. Инкишофи салоҳияти маданӣ-иҷтимоии донишҷӯён дар кор бо матнҳои кишваршиносӣ.

26. Истифодаи технологияи иттилоотӣ бо мақсади омӯзиши луғатҳои соҳавии забони англисӣ.

27. Асосҳои лексикӣ-имлоии мураттаб соҳтани фарҳанги электронӣ аз фанни назарияи грамматикаи забони англисӣ.

28. Истифодаи қофиябандиҳо, зарбулмасалҳо ва зудгуякҳо бо мақсади инкишоф додани малакаҳои талаффуз дар машғулиятҳои забони англисӣ.

29. Бартараф намудани душвориҳои асоси истимоъ дар машғулиятҳои амалияи нутқи шифоҳии забони англисӣ.

30. Вазъиятҳои нутқӣ ҳамчун шакли муҳими фаъолияти нутқ дар омӯзиши забони англисӣ.

31. Хусусиятҳои лингвистикии матнҳои рӯзноманигорӣ дар забони англисӣ.

32. Истифодаи шеър ва суруд дар машғулиятҳои забони англисӣ бо мақсади инкишоф додани малакаҳои луғавӣ.

33. Методи лоиҳасозӣ ҳамчун роҳи самарабахши ташкили корҳои мустақилонаи донишҷӯён.

34. Истифодабарии маҷмӯи машқҳои шифоҳӣ бо мақсади инкишоф додани малакаи гуфтор.

35. Сохтор ва хусусиятҳои услубии ҷумлаҳои саволӣ дар забони англисӣ.

36. Истифодаи маводҳои шабакаи Интернет дар машғулиятҳои забони англисӣ.

37. Муносибатҳои муосир дар омӯзиши нутқи шифоҳии забони англисӣ.

38. Истифодаи интернет-технология дар машғулиятҳои АНХ бо мақсади инкишоф додани нутқи хаттии донишҷӯён.

39. Таълими забони англисӣ тавассути барномаҳои компютерӣ

40. Истифодаи видеофилмҳои таълимӣ дар машғулиятҳои забони англисӣ бо мақсади баён.
 

Номгӯи мавзӯъҳои корҳои курсии кафедраи забонҳои шарқи факултети забони англисӣ барои соли таҳсили 2018-2019

 

1

Вазифа ва навъҳои ҷумла дар забони англисӣ

2

Дараҷаи омӯзиши фразеологизмҳо дар забонҳоии англисӣ ва тоҷикӣ

3

Жаргон ваистифодабарии он дар забон

4

Инфинитив ва намудҳои он дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

5

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

6

Мавқеи зарбулмасал ва мақолҳо дар забонианглисӣ

7

Нақши услубшиносӣ дар лингвистика

8

Роҳҳои истифодабарии дараҷањои зарф ва сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

9

Роҳҳои калимасозии зарфи замон ва макон дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

10

Роҳҳои ифодаёбии феълҳои модалии can, may, must дар забони англисӣ

11

Сермаъноии исмҳо дар забони англисӣ

12

Системаи замони феълӣ дар забони англисӣ

13

Сифатҳои аслӣ ва нисбӣ ва вазифањои онњо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

14

Сохти сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

15

Сохтори шаклҳои сиғаи забони англисӣ ва роҳҳои истифодабарии он

16

Фарқияти орфографӣ ва синтаксисии забони англисии Британиёи Кабир ва Амрико

17

Феълҳои ёридињандаи «будан» (to be) ва «доштан»(have) дар забони англисӣ ва муродифи онҳо дар забони тоҷикӣ

18

Хелҳои тарҷума ва нақши онњо дар матнҳои рӯзномавӣ-иртиботӣ

19

Хусусиятҳои морфологии ҳиссачаҳо дар забони англисӣ

20

Шаклҳои асосии феъл дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

21

Определения фонемы в русском и английском языках

22

Развитие словообразовательных процессов в истории английского языка

23

История и происхождение китайского письма

24

Взаимозаменяемость слов и их синонимия в английском языке

25

Проблемы ограничения указательных местоимений и их функции в английском языке

26

Взаимоотношения тонов и интонации в современном китайском языке

27

Классификации социальных диалектов в Англии

28

Однородные члены предложения в английском и таджикском языках

29

Grammatical features of Old English

30

The main categories of the Tense in English language

31

The role of language in modern society

32

Main types of clipping (shortening) in English language

33

Subtext as a main element of the semantic structure of the text

34

National curriculum for primary and secondary education in Great Britain

35

The functions of syntax and semantics of English verbal

36

The role of euphemisms and synonyms in Linguistics

37

The observer’s point of view to the culture of USA

38

The articulatory features of English vowel sounds

 
free pokerfree poker

 


 

Полное название: Таджикский государственный педагогический Университет имени  Садриддин Айнӣ

Адрес:, 734003, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: info@tgpu.tj