• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

 

Номгӯи мавзӯҳои рисолаҳои хатми кафедраи забоншиносӣ ва

типологияи муқоисавӣ барои соли таҳсили 2016/2017

 

1       Хусусиятҳои сохторӣ-грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

2       Ифодаи тарзи мафъул дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

3       Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

4       Таҳлили муқоисавии истилоҳибораҳои исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

5       Хусусиятхои сохторӣ-семантикии ҷумлаҳои содаи яктаркиба дар забонхои тоҷикӣ ва англисӣ.

6       Фелъҳои модалии забони тоҷикӣ ва муродифоти онҳо  дар забони муосири англис.

7       Сабки корбурди вожаҳои ношоиста дар осори ниёгон ва забонҳои мардуми Тоҷикистон ва Амрико.

8       Сабки корбурди воҳидҳои наҳвии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

9       Тартиби калима дар ҷумлаҳои содаи дутаркибаи забонҳои муосири тоҷик ва англис.

10  Элипсис дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

11  Хусусияти сохтори-грамматикии хабар дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.

12  Таҳлили муқоисавии  ибораҳои сифатӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.

13  Забоншиносӣ ва қисматҳои асосии он

14  Навъҳои асосии ҷумлаҳои мураккаб дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.

15  Хусусиятҳои сохторӣ-семанткии мубтадо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

16  Хусусиятхои семантики истилохоти соҳави дар «Наводир – ул - вақое»-и Аҳмади Дониш ва муодилҳои он дар забони англисӣ.

17  Вожагони марбути  дину оин  дар «Шоҳномаи»- и Абулқосим Фирдавсӣ ва муодили онҳо  дар забони англисӣ.

18  Таҳлили муқоисавии истилоҳибораҳои зарфӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

19  Хусусиятхои  корбурди имло дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

20  Категорияи  шумора дар исмҳои  забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

21  Таҳлили - семантики забон ва сабки  матнҳои  рӯзномаву  газетаҳо дар забонҳои гуногунсохт.

22  Таҳлили сохтори – семантикии истилоҳоти марбути «наҳв» дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

23  Хусусиятҳои ташаккули вожагони нав (неологизмҳо) дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

24  Гурӯҳбандии омонимҳо дар забонҳои тоҷики ва англисӣ

25  Гурӯҳбандии муродифот дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

26  Муродифоти наҳвӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

27  Таҳлили муқоисавии намудҳои асосии фарҳангҳо ё вожаномаҳо дар луғатнигории тоҷик ва англис.

28  Таҳлили сохторӣ-семантикии  истилоҳоти марбути «нуҷум» дар забонҳои тоҷики ва англисӣ.

29  Сарчашмаҳои ташаккули истилоҳоти  «адабиётшиносӣ» дар забонҳои тоҷики ва англисӣ.

30  Хусусиятҳои типологӣ- татбиқии сифати феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

31  Таҳаввулот ва тафовутҳои  овошиносии забонҳои тоҷики ва англисӣ.

32  Таҳаввулот ва тафовутҳои исм дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.

33  Ҳиссача ва намудҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

34  Нидо ва намудҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

35  Таҳлили муқоисавии  ибораҳои  масдарӣ дар забонҳои  англисӣ ва тоҷикӣ.

36  Иқтибос - ҳамчун омили ғанигардии таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

37  Намудҳои маъмули калимасозӣ дар забонҳои  англисӣ ва тоҷики.

38  Масдар ҳамчун шакли ғайритасрифии феъл дар забонҳои  англисӣ ва тоҷикӣ.

39  Гурӯҳбандии садонокҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ.

40  Гурӯҳбандии ҳамсадоҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

Мудири кафедра:                                     Ҷоматов С.

 

КАФЕДРАИ УСЛУБШИНОСӢ ВА НАЗАРИЯИ ТАРҶУМА

Номгӯи рисолаҳои хатм барои соли хониши 2016-2017

1       Душвориҳои тарҷумаи фразеологизмҳои сиёсӣ аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ

2         Истифодаи грамматикӣ ва услубии артикл дар матнҳои бадеӣ

3         Хусусиятҳои калимасозии исм дар забони англисӣ

4         Калимаҳои сермаъно ва хусусияти онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

5         Таърихи ташаккулёбии тарҷумашиносӣ дар ШМА ва Британия

6         Хусусияти тарҷумаи матнҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ

7         Хусусияти тарҷумаи матнҳои диннӣ

8         Сохт ва вазифаи сиғаи шарти хоҳишмандӣ дар забони англисӣ

9         Хусусиятҳои грамматикӣ ва фонетикии гунаи забони англисии Амрикоӣ

10     Душвориҳои тарҷумаи матни эълон, сарлавҳа ва унвон

11      Ҷумлаҳои бешахс дар забони англисӣ ва роҳҳои тарҷумаи онҳо бо забони тоҷикӣ

12     Корбасти реалияҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва тарҷумаи онҳо бо забони англисӣ (дар асоси маводи асарҳои бадеӣ)

13     Таҳлили сохторӣ ва семантикии исм дар забони тоҷикӣ ва роҳҳои ифодаи он дар забони англисӣ (дар асоси тарҷумаи англисии «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ)

14     Таснифи латифа, зарбулмасалу мақол аз нуқтаи назари муоширати байнифарҳангӣ дар маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

15     Нақши тарҷума дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеа

16     Роҳҳои интиқолу тарҷумаи исмҳои хос аз забони тоҷикӣ ба забони англисӣ (дар мисоли «Марги судхур»-и С.Айнӣ)

17     Хусусиятҳои фалсафии ҳикояҳои адибони англис дар садаи 20

18      Категорияи намуд дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар мисоли «Ёдоштҳо» -и С.Айнӣ

19     Вижжагиҳои тарҷумаи рубоёти У.Хайём дар забони англисӣ (дар мабнои тарҷумаҳои Э.Браун ва Ҷ.А.Арберрӣ)

20     Таҳлили исмҳои маънӣ дар «Бустон»-и Саъдӣ ва роҳҳои тарҷумаи онҳо ба забони англисӣ

21    Мушкилиҳои тарҷумаи сифатҳои феълӣ (дар асоси «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ)

22    Хусусиятҳои тарҷумаи воҳидҳои грамматикии бемуодили забони англисӣ бо забони тоҷикӣ

23      Воҳидҳои фразеологӣ дар романи «Палатаи кунҷакӣ» - и Фазлиддин Муҳаммадиев ва тарҷума онҳо

24     Мавқеъ ва корбурди ибораҳои исмӣ ҳангоми тарҷума дар асоси тарҷумаи «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

25     Воҳидҳои фразеологӣ дар повести «Варта»-и Ф.Муҳаммадиев ва тарҷумаи онҳо бо забони англисӣ

26    Мавқеъ ва корбурди пешоянди «Over»  дар забони англисӣ ва тарҷумаи он бо забони англисӣ дар асоси «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

27    Аъзоҳои пайрави ҷумла дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва хусусиятҳои тарҷумаи онҳо (дар асоси матнҳои бадеӣ)

28     Мушкилиҳои тарҷумаи феълҳои ёвар дар таркиби ибораҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар заминаи «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

29     Сараъзоҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва хусусияти тарҷумаи онҳо (дар асоси маводи тарҷумаи «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ)

 

30     Истифода ва аҳамияти тамсил дар осори нависандагони англис

31     Нақши ҳикояҳои масеҳӣ дар осори нависандаи машҳури англис Чарлз Дикенс

32    Хусусиятҳои хоси истиора дар забони англисӣ

33    Таҳлили семантикии феълҳои гузаранда дар забони англисӣ ва роҳҳои корбурди онҳо

34    Роҳҳои ифодаёбии ҷумлаҳои чидааъзо дар забонҳо англисӣ ва тоҷикӣ

35    Воҳидҳои фразеологӣ забони англисӣ ва воситаи тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ ва баракс

36    Роҳҳои тарҷумаи истилоҳот аз забони англисӣ ба забонҳои дигар (дар асоси истилоҳоти тиббӣ)

37    Услуби матни илмӣ ва ифодаи он ҳангоми тарҷума ба забони дигар

38    Ифодаи хусусиятҳои услубии нусхаи асл ҳангоми тарҷумаи матни бадеӣ

39    Усули ифодаи идиома ҳангоми тарҷума аз забони русӣ ба англисӣ

40    Хусусияти лингвистии неологизмҳои забони муосири англисӣ

41    Калимаҳои иқтибосии забони англисӣ ва усулҳои тарҷумаи онҳо ба забони русӣ

42    Душвориҳои асосии синонимҳо ҳангоми тарҷума

43    Ифодаи архаизмҳо ҳангоми тарҷумаи бадеӣ

44    Ҷумлаи пайрави шарт ва навъҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

45    Ибораҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳо дар романи “Тири хокхӯрда” - и Фазлиддин Муҳаммадиев ва тарҷумаи онҳо бо забони англисӣ

46    Хусусиятҳои услубӣ, лексикӣ ва грамматикии тарҷума дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

47    Таҳлил ва тадбиқи категорияи грамматикии замони феъл дар тарҷумаи асари “Саёҳати Гуливер” - и Ҷонатан Свифт

48    Тарҷумаи вожаҳои урфӣ, ибораҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳо аз забони тоҷикӣ ба англисӣ дар асоси асари «Марги судхӯр»-и Садриддин Айнӣ.

49    Сиға ҳамчун катигорияи грамматикии феъл дар забонҳои  тоҷикӣ ва  англисӣ ( дар мабнои тарҷумаи англисии «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ)

50    Мавқеи корбурди ихтисора ва усули тарҷумаи он

 

 

НОМГӮИ

тахминии  мавзӯъҳои рисолаҳои хатм аз кафедраи забони англисӣ

барои хатмкунандагонии (донишҷӯёни курсҳои чорум)

факултети  забони англисӣ дар соли таҳсили 2016-2017

Р/т

МАВЗӮИ РИСОЛАИ ХАТМ

1

Хусусиятҳои синтаксисии исм дар забони англисӣ дар муқоиса бо забони тоҷикӣ

2

Хусусиятҳои морфологӣ ва синтаксисии сифат дар забони англисӣ.

3

Истифодаи артиклҳо дар забони англисӣ ва муродифи он дар забони тоҷикӣ

4

Гурӯҳбандии сифатҳои забони англисӣ, сифатҳои аслӣ ва нисбӣ

5

Хусусиятҳои морфологӣ ва синтаксисии феъл дар забони англисӣ

6

Феълҳои модалӣ дар забони англисӣ ва хусусиятҳои онҳо

7

Сифати феъли дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

8

Хусусиятҳои морфологӣ ва ва синтаксисии зарф дар забони англисӣ

9

Истимоъ ҳамчун усули баланд бардоштани савияи дониши забонии донишҷӯёни иптидоӣ

10

Истифодаи маводҳои шабакаи Интернет дар машғулиятҳои забони англисӣ.

11

Истифодаи саволномаҳо дар имтиҳони шифоҳӣ бо мақсади муаӣян намудани салоҳияти коммуникативии донишҷӯёни курсҳои болоӣ.

Мудири кафедра, дотсент:                             М. Утаев

 

Номгӯи мавзӯҳои рисолаи хатм барои соли таҳсили 2016-2017 дар

кафедраи забонҳои шарқи факултети забони англисӣ

Номгӯи мавзӯҳои рисолаи хатм

Антоним ва намудҳои он дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Фарқиятҳои фонетикӣ гунаҳои забони англисии Бритониёи Кабир ва ИМА

Пайдоиш ва тараққиёти хат

Хусусияти физикии овозҳои забони англисӣ

Структурализм ҳамчун ҷараёни махсуси забоншиносӣ

Герундия ҳамчун шакли ғайри тасрифии феъл дар забони англисӣ

Ҷойивазкунии калима дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Мавқеъ ва роҳҳои корбурди  ибора дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Пайвандак ва намудҳои он дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар асоси тарҷумаи англисии «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ

Нақши Шарлота Бронте (Charlotte Bronte ) дар рушди адабиёти англис

Дар ҷаласаи кафедра аз 07.09.2016 бо қарори №1 тасдиқ карда шудааст.

Мудири кафедра:                                         Бекчаев Ё.

 

 

НОМГӮИ

мавзӯъҳои рисолаҳои хатм аз фанни методикаи таълими

забони англисӣ барои хатмкунандагонии (донишҷӯёни курсҳои чорум)

факултети  забони англисӣ барои соли таҳсили 2016-2017

Р/т

МАВЗӮИ РИСОЛАИ ХАТМ

1

Вазифаҳо ва мундариҷаи курси муқаддимавии инкишофи нутқ дар зинаи ибтидоии таълими забони англисӣ ва усулҳои ташкили он.

2

Амалигардонии принсипи характери тарбиявии таълими забони англисӣ.

3

Ба эътибор гирифтани хусусиятҳои фардии хонандагон дар рафти машғулиятҳо .

4

Бозиҳои коммуникативӣ (нақшофарӣ) дар таълими забони англисӣ.

5

Ваҷҳҳои фаъолияти нутқи хонандагон бо забони англисӣ.

6

Имконияти истифодаи бозиҳо дар мустаҳкамкунии маводҳои луғавӣ.

7

Инкишофи шавқу ҳаваси мактаббачагон ба омӯзиши забони англисӣ,ҳамчун воситаи баландбардории самаранокии таълим.

8

Истифодаи аёният дар инкишофи малакаҳои грамматикии нутқ.

9

Истифодаи аёният дар рафти фаҳмонидани маводҳои нави таълимӣ.

10

Истифодаи бозиҳои касбӣ дар таълими забони англисӣ.

11

Истифодаи вазъиятҳои нутқӣ  аз забони англисӣ дар дарсҳо.

12

Истифодаи воситаҳои аудиовизуалӣ дар таълими нутқи шифоҳии хонандагон.

13

Истифодаи воситаҳои техникӣ дар ташаккули маҳорат ва малакаи нутқ.

14

Истифодаи воситаҳои техникӣ дар таълими талаффуз.

15

Истифодаи компютер дар таълими забони англисӣ.

16

Истифодаи маҷмӯи машқҳои грамматики дар намудҳои гуногуни фаолияти нутқ.

17

Истифодаи машқҳои мухталиф бо мақсади ташаккули маҳорат ва малакаҳои нутқ дар зинаи авали таълими забони англисӣ.

18

Истифодаи методи интенсивии таълим дар синфҳои боло

19

Истифодаи телевизион ва видеотасвир дар таълими забони англисӣ.

20

Истифодаи усули интеракивӣ дар таълими забони англисӣ.

21

Истифодаи усули коммуникативӣ дар таълими забони англисӣ.

22

Кор оиди маводҳои кишваршиносӣ дар синфҳои боло.

23

Корҳои инфиродии (хонагӣ,синфӣ) хонандагон аз забони англисӣ.

24

Мавқеи корҳои берун аз синфи дар ташаккули фаолияти нутқ ва ангезаҳои омӯзиш.

25

Мавқеи машқҳо дар ташаккули нутқи диалогии хонандагон.

26

Маҷмӯи машқҳо барои рафъи душвориҳо дар таълими талаффуз.

27

Маҷмӯи машқҳо барои талим ва инкишофи малакаҳои нутқи хаттӣ.

28

Маҷмӯи машқҳо дар ташаккули нутқи шифоҳи.

29

Маҷмӯи машқҳо дар таълими истимоъ.

30

Махсусиятҳои таълими забони англис дар сини то мактабӣ.

31

Методи лоиҳасозӣ ва имкониятҳои он дар таълими забони англисӣ.

32

Методикаи ташкили услуби ислоҳи хатогиҳо дар нутқи хатти ва шифоҳии хонандагон дар зинаи болои таълим.

33

Муносибати коммуникативӣ нисбати таълими намудҳои мухталифи фаолияти нутқ.

34

Омӯхтан ва ҷамбаст кардани таҷрибаи омӯзгорони пешқадам ва навовари забони англисӣ дар мактаб.

35

Робитаи байни нутқи шифоҳи ва хаттӣ дар омӯзиши забони англисӣ.

36

Синфхонаи (кабинети ) забони англисӣ ва ташкили фаъолияти мустақилонаи хонандагон.

37

Тайёр кардан ва истифодаи маводҳои дидактики дар дарсҳо.

38

Ташаккули маҳорати истимоъ дар таълими забони англисӣ.

39

Таълими гуфтори мустақили монологӣ дар дарсҳо.

40

Таълими дарки мазмуни матни ва усулҳои санҷиши он.

41

Таълими истифодаи феълҳои модалӣ дар нутқ.

42

Таълими намудҳои мухталифи хониш дар мактаб.

43

Таълими нутқи муколамавии (диалогӣ ) хонандагон.

44

Таълими нутқи монологии хонандагон.

45

Таълими талаффуз дар зинаи аввали таълими забони англисӣ.

46

Таълими техникаи хат ва имло дар зинаи авали таълими забони англисӣ.

47

Техникаи таълими хониш дар зинаи аввали омӯзиши забони англисӣ.

48

Усул ва роҳҳои таълими қоидаҳои грамматикии забони англисӣ.

49

Усули таълими нутқи мураттаб дар зинаи аввали таълим.

50

Усулҳо ва намудҳои кор оиди матнҳои таълимӣ дар синфҳои боло.

51

Усулҳои амалигардонии мақсади инкишофдиҳӣ дар таълими забони англисӣ.

52

Усулҳои гузаронидани корҳои беруназсинфӣ ( шабнишинӣ,субҳнишинӣ,озмунҳо , мафҳилҳо ва ғ).

53

Усулҳои гузаронидани намудҳои гуногуни диктант.

54

Усулҳои кор оиди мавзӯъҳои грамматики забони англисӣ.

55

Усулҳои назорати дарки матни забони англисӣ аз тарафи хонандагон.

56

Усулҳои омӯзиши муқоисавии шакли замонҳои феълии забони англисӣ ва забони модарӣ.

57

Усулҳои таълими шаклҳои саволии ҷумлаҳо.

58

Усулу воситаҳои шиносоии хонандагон бо маводҳои лексионӣ ( луғавӣ).

59

Усулу роҳҳои фаҳмонидани воҳидҳои луғавӣ дар дарсҳои забони англисӣ.

60

Усулу роҳҳои фаъолсозии хонандагон дар омӯзиши забони англисӣ.

61

Хатогиҳо дар нутқи шифоҳии хонандагон ва роҳҳои бартарафи онҳо.

62

Хатогиҳои маъмули талабагон дар омӯзиши талаффузи нутқи забони англисӣ ва роҳҳои бартарафи онҳо.

63

Хатогиҳои маъмули хонандагон дар омӯзиши грамматикаи забони англисӣ,пешгирӣ , ислоҳ ва рафъи онҳо.

64

Хусусиятҳои корҳои методӣ дар таълими лексикаи забони англисӣ.

65

Талаботҳо  дарси забони англисӣ дар замони муосир.

66

Таснифоти дарсҳои забони англисӣ.

67

Ба нақшагирии фаъолияти таълимии муаллими забони англисӣ дар мактаб.

68

Маҳорати муаллим дар таҳлили методии дарси забони англисӣ.

69

Талабот нисбати амалигардонии назорат дар ҷараёни омӯзиши забони англисӣ.

70

Мақоми омӯзгор дар ташкили маҳфилҳо аз забони англисӣ.

1

Задачи  и содержание  устного  вводного  курса  на  начальном  этапе  к методике его  организации.

2

Взаимосвязь устной и письменной речи при изучении английского языка.

3

Выявления ошибок в устной речи учащихся и приемы работы по их устранению.

4

Деловые игры в обучении иноязычной речи.

5

Игры как средства закрепления лексического материала .

6

Изучение и обобщение опыта учителей-новаторов по английскому языку в школе.

7

Использование аудиовизуальной наглядности при обучении устной речи учащихся.

8

Использование  речевых ситуаций  на уроках английского языка.

9

Использование ТСО для обучения произношению.

10

Использование ТСО для развития речевых умений и навыков.

11

Использование интенсивных методов обучения на старшем этапе.

12

Использование интерактивной методики в обучении английского языка.

13

Использование коммуникативной методики в обучении английского языка.

14

Использование компьютера в обучении  английскому языку.

15

Использование наглядности при формировании грамматических навыков.

16

Использование телевидения и видеозаписи в обучения иноязычной речи.

17

Кабинет английского языка и организация самостоятельной деятельности учащихся.

18

Коммуникативные игры (ролевые игры) в обучении английскому языку.

19

Коммуникативный подход к обучению различных аспектов речевой деятельности.

20

Методика и приемы работы при обучении грамматических правил в английском языке.

21

Методика обучения вопросительным формам предложения.

22

Методика обучения связанному высказыванию на начальном этапе обучения.

23

Методика ознакомления учащихся с лексическим материалом.

24

Методика проведения корректировочного курса на старшей ступени обучения.

25

Методика проведения внеклассной работы ( вечера, утренники, конкурсы, кружки и т. д).

26

Методика проведения различных видов диктантов.

27

Методика работы над грамматической темой английского языка.

28

Методика сопоставительного изучения видовременных форм глаголов английского и родного языка.

29

Методы и формы работы над учебным текстом в старших классах.

30

Мотивация речевой деятельности учащихся на английском языке.

31

Обучение техника письма на начальном этапе.

32

Обучение диалогической речи учащихся.

33

Обучение монологической речи учащихся.

34

Обучение пониманию  текста и приемы контроля.

35

Обучение произношению на начальном этапе.

36

Обучения различным видам чтения.

37

Обучения самостоятельному монологическому высказыванию.

38

Обучение средствам выражения модальности.

39

Особенности методической работы над лексическими темами по английскому языку.

40

Особенности раннего  обучения английскому языку ( дошкольный возраст).

41

Предупреждение и исправление грамматических ошибок   учащихся.

42

Приемы и способы семантизации лексических единиц на уроках английского языка.

43

Приемы проверки понимания иноязычного текста учащихся.

44

Применение наглядности объяснения английскому языку и ее возможности.

45

Проектная методика обучения английскому языку и ее возможности.

46

Работа над повышением активности учащихся при обучении английскому языку.

47

Работа над страноведческим материалом  в  старших  классах.

48

Развитие интереса школьников ,как средства повышения эффективности обучения английскому языку.

49

Развитие умений аудирования при обучении  английскому языку.

50

Реализация принципов воспитывающего характера обучения на уроках.

51

Роль внеклассной работы в развитии речевой деятельности и мотивации учения.

52

Роль упражнений в развитии диалогической речи учащихся.

53

Роль упражнений при формировании речевых навыков и умений на начальном этапе.

54

Самостоятельная работа ( домашняя ,классная) учащихся по английскому языку.

55

Система упражнений для обучения аудированию.

56

Система грамматических упражнений для использования грамматики в различных видах речевой деятельности.

57

Система упражнений для коррекции произношения учащихся.

58

Система упражнений для обучения и развития навыков письменной речи.

59

Система упражнений для развития устной речи на уроках.

60

Создание и использование дидактического материала на занятиях.

61

Техника обучения чтению на начальном этапе.

62

Типические произносительные ошибки учащихся и пути их исправления.

63

Учет индивидуальных особенностей учащихся и пути их исправления.

64

Формирование развивающих целей урока при обучении английского языка.

 
free pokerfree poker

Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ

Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: tgpu2004@mail.ru